Hírek

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő- testületének

8/2018. (X.25.) számú önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairólNemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázathoz a következőket rendeli el:

 

 

  1. Általános rendelkezések

 

1.§ (1) Az önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig - a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

 

(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként szenet nem biztosít.

 

 

2. A rendelet hatálya

 

2.§ E rendelet hatálya kiterjed arra a Nemesvid Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárra, aki életvitelszerűen a településen lakik.

 

 

3. A támogatás feltételei

 

3. § (1) Vissza nem térítendő természetbeni támogatás, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki

a)      a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

            aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára vagy,

ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra – különösen a lakhatási     települési támogatásra –

jogosult,

ad) aki nyugdíj rendszerű ellátásban részesül.

 

    b)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

 

(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek,

 

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg,

b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

(4) A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni az (1) bekezdésben meghatározott személyeket, továbbá azt a háztartást, ahol nincs tüzelő, vagy a rendelkezésre álló tűzifa mennyisége 0,5 m3-nél kevesebb.

 

4. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

 

b) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető.

 

(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

 

4. Eljárási rendelkezések

 

 5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

 

(2) A kérelmeket 2018. november 30. napjáig lehet a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

 

(3) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.

   (4) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

   (5) A képviselő-testület meghatalmazása alapján a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, legkésőbb 2019. február 15-ig.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

(7) Az önkormányzat a tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

 

6. § A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elnevezésű pályázat szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, az ehhez kapcsolódó önrész és szállítási költség.  A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 5. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el kell utasítani.

 

5. Záró rendelkezések

 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 14/2017. (IX.5.) számú önkormányzati rendelete.

 

Nemesvid, 2018. október 25.

 

 

 

               Kovács Sándor                                                              Dr. Árvai Tibor

                polgármester                                                                      aljegyző

 

 

Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. október 25. napján kihirdetésre került.

 

Nemesvid, 2018. október 25.

 

 

 

 

                                                                                                                              Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                                    aljegyző

 

A kérelem az alábbi sorra kattintva letölthető:

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM

Szárnyaló közösség

Hungarian Croatian English German Russian
louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes air max pas cher air max 1 pas cher air max 90 pas cher www.cpictfoad.fr air max femme pas cher air max homme pas cher air max pas cher nike air max pas cher www.thehouseradio.fr louboutin pas cher louboutin soldes louboutin pas cher louboutin soldes nike tn nike tn pas cher tn pas cher tiffany outlet online tiffany outlet louboutin pas cher louboutin soldes hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet tiffany outlet tiffany outlet italia hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet air jordan air jordan pas cher jordan pas cher air jordan site officiel